Artykuły

Fundusze

BPS FIO to nowoczesny fundusz parasolowy, który oferuje inwestorom możliwość wyboru optymalnej strategii inwestycyjnej dostosowanej do warunków rynkowych i własnych potrzeb. W jego skład wchodzą następujące subfundusze:

BPS Pieniężny

BPS Obligacji

BPS Stabilnego Wzrostu

BPS Akcji

 

Subfundusze posiadają proste i zrozumiałe dla inwestorów strategie inwestycyjne. Zróżnicowane profile subfunduszy pozwalają każdemu na zbudowanie indywidualnie dopasowanego portfela inwestycyjnego, uwzględniającego zakładany horyzont czasowy, poziom akceptowalnego ryzyka oraz odpowiadający mu oczekiwany, możliwy do osiągnięcia zysk.

 

Minimalna kwota pierwszej wpłaty na zakup jednostek uczestnictwa każdego Subfunduszu BPS FIO wynosi 100 PLN. Natomiast każda kolejna wpłata może wynosić 50 PLN. Ilość przyznawanych jednostek uczestnictwa uzależniona będzie każdorazowo od wyceny wartości jednostek uczestnictwa na dany dzień. Wpłaty na jednostki uczestnictwa do funduszu mogą być dokonywane tylko w formie pieniężnej.

BPS Pieniężny

Charakterystyka Funduszu

BPS Pieniężny charakteryzuje się najwyższym poziomem bezpieczeństwa,  bardzo niskim ryzykiem inwestycyjnym oraz wysoką płynnością.


Cel inwestycyjny:

Ochrona realnej wartości powierzonych aktywów, poprzez inwestowanie aktywów  m.in. w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także wyselekcjonowane obligacje przedsiębiorstw.

Rekomendowany okres inwestycji:

do 1 roku

Polityka inwestycyjna:

Oprócz dłużnych papierów wartościowych Fundusz inwestuje również w listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe (szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej, w tym kryteria doboru lokat i zasady dywersyfikacji znajdują się w Statucie Funduszu).

pieniezny

BPS Obligacji

Charakterystyka Funduszu

BPS Obligacji charakteryzuje się umiarkowanym zyskiem oraz niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego

Cel inwestycyjny:

Wzrost wartości powierzonych aktywów w wyniku  dokonywania  inwestycji w średnio i długoterminowe obligacje i inne instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski

Rekomendowany okres inwestycji:

minimum 2 lata 

Polityka inwestycyjna:

Oprócz dłużnych papierów wartościowych Fundusz inwestuje również w listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. W portfelu funduszu mogą znajdować się również obligacje i inne instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, banki spółdzielcze oraz jednostki samorządu terytorialnego, charakteryzujące się najwyższymi wskaźnikami wiarygodności kredytowej (szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej, w tym kryteria doboru lokat, zasady dywersyfikacji znajdują się w Statucie Funduszu).

obligacji

BPS Stabilnego Wzrostu

Charakterystyka Funduszu

BPS Stabilnego Wzrostu jest funduszem przeznaczonym dla inwestorów którzy akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wynikające z cześciowego zaangażowania w akcje.

Cel inwestycyjny:

Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie średnio 25% wartości aktywów w akcje i obligacje zamienne. Średnio 75% wartości aktywów jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.

Rekomendowany okres inwestycji:

minimum 3 lata

Polityka inwestycyjna:

Oprócz wyżej wymienionych papierów wartościowych Fundusz inwestuje również w listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz depozyty bankowe (szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej, w tym kryteria doboru lokat i zasady dywersyfikacji znajdują się w Statucie Funduszu).

stabilnego wzr

BPS Akcji

Charakterystyka Funduszu

BPS Akcji jest funduszem przeznaczonym dla inwestorów którzy akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, oczekując w zamian ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji.

Cel inwestycyjny:

Wzrost wartości powierzonych aktywów w wyniku inwestycji w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz obligacje zamienne na akcje.

Rekomendowany okres inwestycji:

minimum 5 lat

Polityka inwestycyjna:

Oprócz udziałowych papierów wartościowych fundusz może inwestować również w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego (szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej, w tym kryteria doboru lokat, zasady dywersyfikacji znajdują się w Statucie Funduszu).

akcji

 

MC PAY PASS

 

Korzyści

Z kartą zbliżeniową MasterCard PaypassTwoje codzienne zakupy staną się jeszcze szybsze i wygodniejsze.

 

Wybierając kartę MasterCard Paypass zyskujesz:

 • możliwość wykonywania transakcji zbliżeniowych,
 • komfort - stały dostęp do środków na rachunku,
 • szybkość - środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek,
 • łatwy i szybki dostęp do gotówki dzięki szerokiej sieci ponad 4 700 bankomatów bez prowizji (Zrzeszenia Banku BPS SA, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You),
 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą,
 • kontrolę nad wydatkami dzięki autoryzacji każdej transakcji oraz możliwości podejrzenia blokad w systemie bankowości internetowej e-MBS,
 • możliwość dokonywania transakcji w internecie,
 • możliwość ustanowieniaindywidualnych limitów transakcyjnych do karty,
 • możliwość sprawdzenia stanu środków na rachunku w bankomacie,
 • możliwość zmiany kodu PIN w bankomacie świadczącym taką usługę.

 

Zbliżeniowe karty MasterCard są akceptowane w całej Polsce i na świecie. Aktualna lista partnerów akceptujących karty zbliżeniowe MasterCard znajduje się na stronie internetowej www.paypass.pl.

 

Szczegóły karty:

 • karta wydawana posiadaczom konta osobistego ROR, MBS-ROR, MBS-ROR Student i MBS-ROR Senior
 • koszt wydania karty: 0 zł,
 • okres ważności karty: 3 lata,

Limity karty:

 

Rodzaj limitu / rodzaj rachunku

ROR, MBS-ROR, MBS-ROR Student, MBS-ROR Senior

MBS-ROR

w Pakiecie Aktywnym

maksymalny limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez użycia kodu PIN

50 zł

50 zł

maksymalny dzienny limit

dla wypłat gotówki

5 000 zł

10 000 zł

maksymalny dzienny limit

operacji płatniczych

10 000 zł

20 000 zł

Funkcjonalność zbliżeniowa

Do czego służy karta zbliżeniowa?

Karta zbliżeniowa posiada wszystkie cechy standardowej karty debetowej. Można nią dokonywać transakcji bezgotówkowych w punktach akceptujących karty płatnicze na całym świecie, wypłacać pieniądze z bankomatu lub płacić za zakupy w Internecie. Dodatkowo posiada nową funkcjonalność - płatność zbliżeniową, która pozwala na wygodne opłacenie drobnych zakupów – szybciej niż gotówką i bez użycia kodu PIN do kwoty 50 zł ( MasterCard PayPass).

Jak płacić zbliżeniowo?

 • poinformuj sprzedawcę, ze chcesz zapłacić zbliżeniowo,
 • kiedy na czytniku pojawi się kwota do zapłaty sprawdź ją i, jeśli jest poprawna, zbliż kartę do czytnika w oznaczonym miejscu.
 • po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wyświetli się komunikat, że płatność została przyjęta.

Czy płatności kartą zbliżeniową są bezpieczne?

Tak. Umieszczony w karcie mikroprocesor zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przy płatności zbliżeniowej karta aktywuje się tylko na kilka sekund na wyraźne polecenie terminala płatniczego i działa jedynie w bardzo niewielkiej odległości od czytnika (do 5 cm). Nie jest możliwe przechwycenie informacji przekazywanych tą drogą.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa, losowo wybrane przez system transakcje dokonywane zbliżeniowo wymagają podania kodu PIN bądź autoryzacji podpisem.
Dodatkowo płacąc zbliżeniowo nie przekazujesz karty sprzedawcy – masz ją cały czas przy sobie.


Czy nie ma niebezpieczeństwa, że za tę samą transakcję zapłacę dwa razy?

Nie. Wszystkie terminale działają zgodnie z zasadą "jedna transakcja jedną kartą", to znaczy informacje z karty są odczytywane tylko raz w trakcie dokonywania transakcji. Dodatkowym zabezpieczeniem jest to, że każda transakcja musi zostać zakończona lub anulowana, zanim będzie możliwe dokonanie kolejnej.


Czy nie ma ryzyka, że kartą zbliżeniową przypadkowo zapłacę za nie swoje zakupy?

Nie. Karta z funkcjonalnością zbliżeniową sama z siebie nie wysyła jakichkolwiek informacji. W portfelu użytkownika pozostaje "bezczynna". Przy płatnościach zbliżeniowych mikroprocesor na karcie aktywuje się na kilka sekund dopiero wtedy, gdy otrzyma sygnał ze strony czytnika kart zbliżeniowych. Sam czytnik też pozostaje "bezczynny" – aktywuje się na krótką chwilę na polecenie terminala płatniczego po tym, jak sprzedawca wprowadzi kwotę konkretnej transakcji.

Zastrzeżenie karty

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty należy dokonać natychmiastowego jej zastrzeżenia:

• telefonicznie w Contact Center Banku BPS S.A. (tel. +48 86 215 50 50),
• telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel. +48 828 828 828),
• telefonicznie w dowolnym centrum Visa,
• osobiście lub telefonicznie w placówce MBS Banku,
• osobiście w innym Banku uczestniczącym w systemie Visa.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty Użytkownik karty lub Posiadacz rachunku ma obowiązek potwierdzić pisemnie w placówce MBS Banku w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

 

Kontakt

 Osobiście w Placówce

1391019241 user-011                          Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia placówek Banku. 

                            - Nasi pracownicy udzielą szczegółowych odpowiedzi na pytania.

                            - Udziela pomocy podczas wypełniania dokumentów 

                                                   Aktualna lista placówek MBS w Łomiankach

 


  Telefonicznie 

1391019094 smartphone-011

Doradcy klientów firmowych:          

(22) 768 60 13

(22) 768 60 15

Numer faxu:

(22) 751 18 60

Doradcy klientów indywidualnych:

(22) 768 60 53

(22) 768 60 54

(22) 768 60 55

(22) 768 60 56

                           


 Przez formularz kontaktowy

1391019194 message-011

Bez nazwy

 

 

 

kredyty 1rachunki 1  

 

LOKATA GWARANTOWANA BANER 

Korzyści

Wybierając Lokatę Gwarantowana zyskujesz:

• bardzo wysokie oprocentowanie,
• możliwość zakładania lokat przez usługę internetową e-MBS,
• brak opłat za otwarcie i prowadzenie lokaty,
• gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


Szczegóły lokaty:
• stała stopa procentowa
• okres lokaty – 6 miesięcy,
• minimalna kwota – tylko 1 000 PLN,
• lokata dostępna w ofercie MBS Banku od 10.03.2014 r. do 30.06.2014 r.,
• odsetki dopisywane na koniec okresu umownego do kapitału lokaty,
• lokata odnawiana na taki sam okres umowny na warunkach Lokaty Standardowej WIBID.

Oprocentowanie

Lokata 6-miesięczna – stałe oprocentowanie 3,33 % w skali roku 

Kontakt

 Osobiście w Placówce

1391019241 user-011                          Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia placówek Banku. 

                            - Nasi pracownicy udzielą szczegółowych odpowiedzi na pytania.

                            - Udziela pomocy podczas wypełniania dokumentów 

                                                   Aktualna lista placówek MBS w Łomiankach

 


  Telefonicznie 

1391019094 smartphone-011

Doradcy klientów firmowych:          

(22) 768 60 13

(22) 768 60 15

Numer faxu:

(22) 751 18 60

Doradcy klientów indywidualnych:

(22) 768 60 53

(22) 768 60 54

(22) 768 60 55

(22) 768 60 56

                           


 Przez formularz kontaktowy

1391019194 message-011

Bez nazwy

 

 

Przelewy walutowe i zagraniczne

Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w MBS Banku.

Oferujemy klika typów przelewów:

 • polecenie wypłaty,
 • przelew regulowany,
 • przelew SEPA,
 • przekaz internetowy – dostępny wyłącznie dla klientów indywidualnych.

Płatności realizujemy w 13 walutachPLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski), AUD (dolar australijski), CAD (dolar kanadyjski), DKK (korona duńska), SEK (korona szwedzka), NOK (korona norweska), CZK (korona czeska), HUF (forint węgierski), JPY (jen japoński).

Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie przyspieszonym w walutach PLN, USD i GBP oraz w trybie pilnym w walutach EUR, USD i GBP.

Kod BIC( SWIFT) Banku – POLUPLPR.
Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem Banku BPS SA (Banku Zrzeszającego)  korzystającego z następujących systemów: SWIFT, EuroElixir oraz TARGET2.

Przelew regulowany to transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie spełniająca następujące warunki:

 • waluta transakcji EUR;
 • kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.0000;
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
 • koszty „SHA”.

Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

 • waluta transakcji EUR;
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
 • koszty „SHA”
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

 

Polecenie wypłaty to transakcja płatnicza nie spełniająca wymogów przelewu regulowanego lub przelewu SEPA.

 

Przekazy internetowe – ten typ rozliczeń dostępny jest wyłącznie dla klientów indywidualnych. Rozliczane są przez Bank BPS SA z pomocą następujących banków i instytucji finansowych:

 • Money Exchange SA, Madryt, Hiszpania,
 • Sami Swoi, Londyn, Wielka Brytania,
 • EUROPHIL, USA,
 • Unistream, Moskwa, Rosja,
 • Russlavbank, Moskwa, Rosja.

 

Pojedyncze transakcje płatnicze

ZASADY REALIZACJI POJEDYNCZYCH TRANSAKCJI PŁATNICZYCH W MAZOWIECKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOMIANKACH

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1.

Postanowienia Zasad określają warunki i tryb realizacji transakcji płatniczych Zleceniodawców nie posiadających w Banku rachunku bankowego.

§ 2.

Użyte w Zasadach określenia oznaczają:
1) Bank - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach z siedzibą w Łomiankach, ul. Szpitalna 8, 05-092 Łomianki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000126714, NIP 525-000-62-07.
2) Bank beneficjenta – bank lub inny dostawca usług płatniczych prowadzący rachunek płatniczy odbiorcy transakcji płatniczej;
3) Bank zleceniodawcy – Bank, który przyjmuje od Zleceniodawcy zlecenie płatnicze i dokonuje wystawienia transakcji płatniczej;
4) Beneficjent - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej (odbiorca);
5) dzień roboczy - dzień, w którym Bank lub bank odbiorcy prowadzi działalność wymaganą do wykonania pojedynczej transakcji płatniczej;
6) nadawca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną o ile posiada zdolność prawną składająca dyspozycję zlecenia płatniczego;
7) NRB - Numer Rachunku Bankowego - polski standard określający sposób numeracji rachunków bankowych;
8) odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną o ile posiada zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej;
9) Pojedyncza transakcja płatnicza - transakcja nieobjęta umową ramową;
10) strona internetowa Banku – www.mbsbank.pl;
11) Taryfa opłat – obowiązująca w Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach dla klientów instytucjonalnych lub Taryfa opłat i prowizji bankowych Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach dla klientów indywidualnych dostępna na stronie internetowej Banku www.mbsbank.pl i placówkach Banku;
12) transakcja płatnicza – zainicjowana przez Zleceniodawcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych;
13) Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka prawna niebędąca osobą prawną o ile posiada zdolność prawną składająca dyspozycję zlecenia płatniczego (płatnik).

Rozdział 2. Realizacja pojedynczej transakcji płatniczej

§ 3.

1. Bank realizuje zlecenia płatnicze na podstawie dyspozycji nadawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w Banku.

2. Każde zlecenie płatnicze w ramach pojedynczej transakcji płatniczej składane w Banku, aby zostało prawidłowo wykonane wymaga podania nazwy nadawcy, kwoty, numeru NRB oraz nazwy odbiorcy.
3. Bank realizując zlecenia płatnicze przyjmuje autoryzację transakcji poprzez złożenie własnoręcznego podpisu nadawcy.
4. Bank, w ramach pojedynczej transakcji płatniczej przeprowadza rozliczenia pieniężne w PLN w formie gotówkowej, poprzez dokonanie wpłaty gotówki na wskazany rachunek.
5. Za podstawę identyfikacji przy wykonaniu transakcji płatniczych przyjmuje się numer rachunku w standardzie NRB będące unikatowym identyfikatorem.
6. Zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy, jeżeli zostało wykonane zgodnie z unikatowym identyfikatorem bez względu na dostarczone przez nadawcę inne informacje dodatkowe.
7. Potwierdzeniem realizacji przez Bank zlecenia płatniczego jest dokument złożony przez nadawcę lub wydruk z pojedynczej transakcji płatniczej potwierdzony stemplem kasowym Banku.
8. Bank ma prawo odmówić wykonania zlecenia płatniczego, jeżeli:
1) nadawca nie podał w zleceniu płatniczym niezbędnych danych do jego realizacji lub dane są sprzeczne bądź niepełne;
2) wykonanie zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności z przepisami prawa, porozumieniami międzynarodowymi lub umowami międzybankowymi.
9. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego nadawca ma możliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złożenie poprawnego zlecenia płatniczego.
10. Bank może wstrzymać wykonanie zlecenia płatniczego w przypadku awarii systemu informatycznego lub telekomunikacyjnego uniemożliwiającej dostęp do zapisów księgowych i bieżącej obsługi rachunku bankowego.
11. Bank zobowiązuje się do uznania rachunku Banku beneficjenta kwotą pojedynczej transakcji płatniczej nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia płatniczego.
12. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie pojedynczej transakcji płatniczej spowodowane:
1) siłą wyższą;
2) działaniem lub zaniechaniem zgodnym z przepisami prawa;
3) niewłaściwym wypełnieniem dyspozycji przez nadawcę poprzez podanie nieprawidłowego NRB, bez względu na inne informacje dodatkowe dostarczone przez nadawcę.
13. Oprócz przypadków, o których mowa w ust. 12, Bank w stosunku do transakcji nieautoryzowanych nie ponosi odpowiedzialności również gdy upłynie ustawowy 13-miesięczny termin zgłoszenia niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji;

Rozdział 3. Reklamacje
§ 4.

1. Nadawca ma prawo do składania reklamacji, jeżeli stwierdzi, że zlecenie płatnicze nie zostało wykonane zgodnie z dyspozycją.

2. Reklamacja związana z brakiem wpływu na rachunek beneficjenta nie może być złożona przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 11.
3. Nadawcy przysługuje roszczenie o zwrot opłat i odsetek, którymi nadawca obciążony został w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania pojedynczej transakcji płatniczej. W przypadku, gdy powyższe nie pokryje szkody, nadawcy przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych..
4. Opłaty, odsetki oraz odszkodowanie uzupełniające, o których mowa powyżej wypłaca się jedynie na pisemny wniosek nadawcy składającego reklamację.
5. W przypadku niewykonania pojedynczej transakcji płatniczej, Bank obowiązany jest postawić do dyspozycji nadawcy, na jego wniosek, bez zbędnej zwłoki, kwotę zlecenia płatniczego, oraz powiększoną o opłacone przez nadawcę koszty związane z wykonaniem zlecenia wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej, jeżeli po przyjęciu zlecenia płatniczego przez Bank odpowiednia kwota nie wpłynęła na rachunek odbiorcy. Bank zwolniony jest z powyższego obowiązku, jeżeli kwotą objętą zleceniem płatniczym został wcześniej uznany rachunek odbiorcy.
6. Odpowiedzialność Banku w wykonaniu przelewów za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zlecenia płatniczego, określona w ust. 3 i 5 jest wyłączona w przypadku zastosowania przez Bank przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Rozdział 4. Postanowienia końcowe
§ 5.

1. Bank zapewnia nadawcy zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawo bankowe.
2. Za czynności związane z realizacją zleceń płatniczych, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w dacie dokonania czynności objętej opłatą lub prowizją „Taryfą opłat i prowizji bankowych Mazowieckiego Banku Spółdzielczego Łomiankach w dla klientów instytucjonalnych” lub Taryfą opłat i prowizji bankowych Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach dla klientów indywidualnych” dostępnych w Banku lub na stronie internetowej Banku www.mbsbank.pl.
3. Organem sprawującym nadzór nad Bankiem jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo bankowe, ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, ustawy o usługach płatniczych, ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące właściwe przepisy prawa.

 

 

 

 
Free business joomla templates